ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання спортивно-оздоровчих послугпротипоказань щодо відвідування клубу. Виконавець не несе відповідальності у разі раптової смерті та/або різкого погіршення стану здоров'я Замовника (Члена клубу) на території Клубу внаслідок хвороби про яку особа не знала.

5.5. Виконавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг у разі систематичного порушення Замовником (Членом клубу) Клубних правил. У разі систематичного порушення Замовником (Членом клубу) Клубних правил, отримані кошти Виконавцем не повертаються. Порушення фіксується Актом, який підписується Сторонами. У разі відмови від підписання Акту Замовником (Членом клубу) така відмова фіксується двома свідками.

5.6. Усі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди в


м. Одеса


"____"____________202_ р.


Товариство з обмеженою відповідальністю «Фітнес клуб «Білий Парус», надалі «Виконавець». _________________________________________________________, (паспорт: _______________________), зареєстрована

(проживаюча) за адресою: _________________________________________________________________________________ надалі «Член клубу» з іншої сторони, уклали даний договір про нижченаведене.

Терміни, що використовуються у цьому Договорі:Публічний договір про надання спортивно-оздоровчих послуг (надалі Договір)– це Договір в якому Виконавець бере на себе обов'язок здійснювати надання послуг кожному, хто до неї звернеться, на умовах та у спосіб визначеним цим Договором.Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фітнес клуб «Білий парус», код ЄДРПОУ 36042658, адреса, вул. Літературна, буд.1-А, м. Одеса.Місце надання спортивно-оздоровчих послуг – спеціально обладнані окремі приміщення для надання спортивно- оздоровчих послуг по вул. Літературна, буд.1-А, м. Одеса.Спортивно-оздоровчі послуги – послуги, які надаються Виконавцем, перелік яких розміщений на офіційній інтернет сторінці Виконавця: www.beliyparus.com.Обладнання Виконавця - будь-які пристрої, механізми, прилади, знаряддя, речі тощо, що знаходяться в місці надання спортивно-оздоровчих послуг та яке необхідне для надання спортивно-оздоровчих послуг.Майно Виконавця – будь-які речі, що належать Виконавцю.Замовник – фізична або юридична особа, яка зацікавлена в наданні спортивно-оздоровчих послуг.Член клубу – фізична або юридична особа, яка придбала Клубну картку.Клубна картка – пластикова картка з магнітним носієм та порядковим номером, що гарантує відвідування фітнес клубу в залежності від виду Клубної картки.«Замороження» Клубної картки – це строк визначений днями протягом якого Член Клубу у випадку хвороби, відрядження та інших поважних обставин, не взмозі відвідувати Клуб та якій не входить до певного періоду, на який придбана Клубна картка.Місце придбання Клубної картки - вул. Літературна, буд.1-А, м. Одеса, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фітнес клуб «Білий парус», код ЄДРПОУ 36042658.Клубні правила (надалі – «Правила») – обов'язкові правила поведінки і вимоги до Членів клубу та відвідувачів, а також умови надання послуг Виконавцем.

Предмет Договору

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фітнес клуб «Білий парус» (надалі Виконавець) на умовах та у спосіб визначеним цим Договором, зобов'язується надати спортивно-оздоровчі послуги кожному, хто до неї звернеться, а Замовник в свою чергу зобов'язується оплатити надані послуги.


судовому порядку.
зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин

непереборної сили).

6.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, введення карантину, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії договору. Інші умови

7.1. Цей договір набирає чинності шляхом його розміщення на інформаційному стенді Клубу та в місці придбання та починає діяти з моменту придбання Замовником (Членом клубу) Клубної картки.


Форс-мажорні обставини


6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання


законодавством України.


7.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним


місці придбання.


Укладення Договору

2.2. Виконавець розміщує Договір та Клубні правила на інформаційному стенді Клубу та в


7.3. Зміни до договору вносяться шляхом їх розміщення на інформаційному стенді Клубу та в місці придбання. Зміни до договору починають діяти з наступного дня після їх розміщення.

7.4. Надання спортивно-оздоровчих послуг припиняються та дія Договору припиняє дію у разі не внесення оплати Замовником (Членом клубу) за продовження періоду Клубної картки, визначеному у п.3.5. Договору, а також у випадках передбачених умовами цього Договору.

7.5. Уклавши цей Договір Замовник (Член клубу) підтверджує, що він перебуває при здоровому розумі та ясній пам'яті, діє добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу, як фізичного так і психологічного, розуміє значення своїх дій та їх правові і фактичні наслідки та усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що: а) Замовник (Член клубу) свідомо погоджується на всі умови Договору; б) стан здоров'я Замовника (Члена клубу) дозволяє йому отримувати спортивно-оздоровчі послуги Виконавця у відповідності з цим Договором; в) він добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров'ю, отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь- яких фізичних вправ (навантажень); г) Замовник (Член клубу) не має медичних протипоказань для занять спортом та свідомо звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з ним на території Клубу.

7.6. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», Замовник (Член клубу) уклавши цей Договір є належним чином повідомленим і надає свою свідому згоду на включення їх персональних даних до баз персональних даних Виконавця та їх обробку. Сторони підтверджують, що обробка персональних даних здійснюється ними для законних цілей. Метою обробки персональних даних є дотримання вимог законодавчих актів України при укладанні договору між Сторонами. До баз персональних даних Сторін можуть бути включені наступні персональні дані: прізвище, ім'я та по батькові; дата, місяць та рік народження, стан здоров'я, контактний телефон. Зазначені персональні дані є інформацією з обмеженим доступом, не підлягають розголошенню третім особам, крім як на письмовий запит уповноважених органів державної влади, в порядку, передбаченому законодавством України.

7.7. Клубні правила є невід'ємною частиною цього Договору.

КЛУБНІ ПРАВИЛА

Виконання Вами Клубних Правил (надалі Правила) допоможуть нам надати високій рівень обслуговування та забезпечити Вам комфортне перебування в Клубі.

1. Ми очікуємо Вас в Клубі щоденно з 7.00 до 22.00. В неділю з 9.00 до 21.00. Володільців карт денного членства ми очікуємо щоденно з 8.00до 16.00. Клуб залишає за собою право у виняткових випадках змінювати час роботи Клубу, повідомляючи про це заздалегідь. Члени Клубу повинні покинути приміщення Клубу не пізніше закінчення роботи Клубу, а володільці карт денного членства не пізніше 16.00.

2. Після придбання Клубної картки Член Клубу зобов'язаний активувати її шляхом персоналізації в місці придбання не пізніше 60 днів з моменту її купівлі.

3. Ваша Клубна картка є перепусткою в Клуб та пред'являється на ресепшені. У випадку відсутності Клубної картки необхідно пред'явити посвідчення особи.

4. Віддавши на ресепшені свою Клубну картку Ви отримуєте ключ з номером від шафи в роздягальні та рушник. Будь-ласка, обов'язково повідомьте ресепшн, які саме тренування Ви плануєте відвідати, щоб у випадку необхідності ми змогли знайти Вас.

5. В період знаходження в Клубі особисті речі повинні зберігатись в шафах роздягальні. Цінні речі ми наполегливо рекомендуємо залишати в сейфах. За утрачені та/або залишені без нагляду речі Клуб відповідальності не

несе.6. Для тривалого зберігання речей в Клубі можливо орендувати ящик особистого користування строком на

один місяць за додаткову плату згідно Прайс-листу. Оренда оформлюється на одну особу. По закінченню терміну оренди та несплати слідуючого місяця оренди, Член Клубу зобов'язаний звільнити займаний ящик. Після попередження речі здаються на зберігання, де зберігаються протягом місяця, потім утилізуються.

7. По закінченню перебування в Клубі Вам необхідно звільнити шафу, здати ключ та рушник на ресепшн, отримати свою Клубну картку. При використанні додаткових послуг здійснити оплату. У випадку втрати та або пошкодження номеру та/або ключа від шафи, рушника, майна Клубу, Член Клубу зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду у повному обсязі. У випадку втрати Клубної Картки та/або її пошкодження, Член Клуб має право на її відновлення, при цьому він здійснює оплату за її виготовлення.

8. При першому відвідуванні Клубу необхідно пройти ввідний інструктаж.

9. Для Членів Клубу за окрему плату пропонуються персональні тренування по різним видам фітнес- послуг. Для цього необхідно записатись на ресепшені та здійснити оплату, погоджену з інструктором та зарезервовану в зручний для Вас час. Відміна або перенесення заброньованої для Вас послуги, можлива за телефоном не пізніше ніж за 2 години до початку персонального тренування. В противному випадку персональне тренування вважається проведеним.

10. Групові тренування проводяться згідно розкладу, яке може змінюватись Клубом за попереднім сповіщенням Членів Клубу. Запізнення на групове тренування більш ніж на 10 хвили може бути шкідливим для Вашого здоров'я, в зв'язку з чим інструктор може не допустити Вас на групове заняття.

11. Для запобігання травм наполегливо рекомендуємо Вам відвідувати групові заняття, тренування, що відповідають Вашому рівню підготовки. Не дозволяється використовувати власну хореографію та обладнання без відповідного дозволу інструктора.

12. Під час знаходження в тренажерному залі необхідно дотримуватись техніки безпеки. Вправи з максимальною вагою інструктором. Заборонено тренування в Клубі зі своїм особистим тренером та тренувати інших членів Клубу.

13. Після тренування необхідно повернути спортивний інвентар в спеціально відведені місця. Члени Клубу несуть матеріальну відповідальність за пошкодження майна Клуба.

14. Члени Клуба зобов'язані дотримуватись правил загальної гігієни: для тренування в Клубі необхідно мати призначений для цього одяг та відповідне виду тренувань змінне взуття . Тренування з оголеним торсом не дозволяється. При виконанні вправ на тренажерах необхідно стелити рушник. Необхідно приймати душ перед кожним відвідуванням бані та сауни. Після відвідування бані та сауни необхідно прийняти душ.

15. Члени Клубу зобов'язані дотримуватись і підтримувати громадський порядок та загальноприйняті норми поведінки, вести себе шанобливо по відношенню до інших відвідувачів, обслуговуючого персоналу, не допускати дій створюючих загрозу для оточуючих.

16. Батьки несуть персональну відповідальність за дітей на території Клубу.

17. При порушенні Правил, Клуб не несе відповідальності за стан здоров'я Члена Клубу та можливий травматизм.

18. Усі звернення Членів Клубу реєструються у відділі продажу та розглядаються у встановлені діючим законодавством України строки.

19. У випадку порушення Членом Клубу даних Правил, Клуб має право зупинити або припинити Членство та використання послуг Клубу.

20. На території Клубу забороняється: знаходитись в стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння; приносити та приймати їжу в роздягальнях та в місцях тренувань; приносити в Клуб любі види вогнепальної, травматичної, газової та холодної зброї, а також вибухонебезпечні, пожежонебезпечні, токсичні та сильно пахучі речовини; жувати жувальні резинки в на тренуваннях в Клубі; використовувати сильно пахучу парфумерію, втирати в шкіру мазі та креми с сильним запахом перед відвідуванням Клубу; використовувати баню та сауну для особистих речей; курити, розпивати алкогольні напої, вживати наркотичні засоби; входити в службові і технічні приміщення Клубу; порушувати чистоту та порядок в Клубі.

21. Усі знайдені на території Клубу речі реєструються на ресепшені та зберігаються протягом одного місяця, після чого утилізуються.

22. Член Клубу має право запросити своїх друзів та родичів, оформив та оплатив їх гостевій візит.23. Користуватись парковкою можливо лише на час знаходження на території Клубу.24. Дитина (діти) Члена Клубу можуть знаходитись в ігровій дитячій кімнаті лише на час знаходження

батьків на території Клубу.25. У випадку необхідності для Вашого комфорту можливо введення нових пунктів Правил.


2.3. Відповідно до ч.2 ст.642 ЦК України, Договір є укладеним з моменту придбання Клубної картки Замовником у місці її придбання.

2.4. Придбавши Клубну картку Замовник підтверджує, що до укладення він ознайомився з умовами Договору та з Клубними правилами.

2.5. Після придбання Клубної картки Замовник має статус Члена клубу та зобов'язаний виконувати Клубні правила.

Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1. Вартість Клубних карток та додаткових послуг, строк та умови їх надання за цим Договором визначається прайс-листом Виконавця, який розміщено на інформаційному стенді Клубу та в місці


придбання.


3.2. Оплата здійснюється у національній валюті (гривня) на умовах 100% передоплати у

реквізитами: IBAN: отримувач: Товариство з

3.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість Клубних карток та додаткових послуг у разі підвищення: розміру мінімальної заробітної плати, тарифів на оплату житлово-комунальних послуг, податків та зборів, вартості нового обладнання Виконавця, комплектуючих для ремонту (заміни) обладнання Виконавця та інше.

3.4. Члену клубу, який відповідно до п.3.2. здійснив оплату, перерахунок не робиться та підвищення вартості Клубних карток, застосовується лише після закінчення дії періоду, на який вона була придбана.

3.5. Термін дії Клубної картки не обмежений. Клубна картка продається на наступні періоди: 1 (один), 3 (три), 6 (шість), 12 (дванадцять) місяців. Отримана Замовником Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення першої отриманої Замовником Клубної картки входить у вартість Послуг за цим Договором. Додаткове виготовлення втраченої Замовником (Членом клуба) Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та оплачується ним додатково.

3.6. У разі закінчення періоду на який була придбана Клубна картка, вважається, що Послуги Замовником (Членом клуба) спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та у повному

обсязі.

3.7. Після придбання Клубної картки Замовник (Член клуба) зобов'язаний її активувати шляхом персоналізації в місці придбання. У разі якщо активація Клубної картки не зроблена протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту її придбання, Виконавець має право не повертати сплачені кошти.

3.8. Замовник (Член клубу) не має права передавати Клубну картку третім особам.

3.9. Клубна картка придбана на період 1 (один) місяць «заморозці» не підлягає, на 3 (три) місяці може бути «заморожена» на 15 днів, на 6 (шість) місяців може бути «заморожена» на 30 днів , на 12 (дванадцять) місяців може бути «заморожена» на 45 днів.

Права та обов'язки Сторін

4.1. Виконавець має право:
 • в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до Договору. Нові зміни та доповнення до

  Договору починають дію з моменту їх затвердження Виконавцем.
 • вимагати від Замовника (Члена клубу) виконувати умови цього Договору та Клубних правил.
 • вимагати від Замовника (Члена клубу) надання медичної довідки лікаря (у т.ч. від лікарів вузької
  спеціалізації - хірург, травматолог, невропатолог, психіатр, тощо) щодо відсутності протипоказань у
  відвідуванні Клубу.
 • відмовити в укладанні Договору у разі не надання медичної довідки лікаря або у разі наявності медичних протипоказань у відвідуванні Клубу.
 • не допускати Замовника (Члена клубу) до приміщень Клубу, якщо їх зовнішній вигляд дає працівникам
  Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп'яніння та/або під впливом дії будь-якої наркотичної речовини та/або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію і свідомість, і якщо обставини, перелічені у цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця.
 • обмежувати використання будь-якого обладнання для проведення профілактичної та/або ремонтної роботи з ним та/або його заміни.
 • не повертати кошти, якщо Замовник (Член клуба) не використав оплачені послуги за Клубною карткою протягом 100 (ста) днів з моменту придбання.

  4.2. Виконавецьзобов'язаний:

 • після здійснення оплати надати Замовнику Клубну картку.
 • належним чином виконувати умови Договору та Клубні правила.
 • утримувати Клуб в належному санітарному стані.
 • забезпечити належне функціонування обладнання.
 • вживати заходів щодо ремонту (заміни) обладнання.

  4.3. Замовник (Член клубу) має право:

 • на отримання спортивно-оздоровчих послуг відповідно до Клубної картки та додаткових послуг.
 • вимагати від Виконавця виконувати умови цього Договору та Клубних правил.
 • письмово звертатись з пропозиціями щодо внесення змін та доповнень до Договору.

  4.4. Замовник (Член клубу) зобов'язаний:
 • після отримання Клубної картки активувати шляхом персоналізації в місці придбання не пізніше 60 днів з моменту придбання.
 • надати Виконавцю для обробки персональні дані (прізвище, ім'я та по-батькові, дату, місяць та рік
  народження, номер телефону, стан здоров'я тощо).
 • використати оплачені послуги за Клубною карткою не пізніше 100 (ста) днів з моменту придбання.
 • належним чином виконувати умови Договору та Клубні правила.
 • своєчасно здійснювати оплату Клубної карти та додаткових послуг.
 • повідомити Виконавця про стан свого здоров'я та про наявність медичних протипоказань щодо
  відвідування клубу.
 • на вимогу Виконавця надати медичну довідку лікаря (у т.ч. від лікарів вузької спеціалізації - хірург,
  травматолог, невропатолог, психіатр, тощо) щодо відсутності протипоказань у відвідуванні Клубу.
 • дбайливо відноситись до обладнання та речей Виконавця.
 • відшкодувати збитки Виконавцю у разі умисного або необережного пошкодження обладнання та речей

  Виконавця.

  Відповідальність сторін за порушення договору

  5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору відповідно до діючого законодавства України.

  5.2. У випадку спричинення Замовником (Членом клубу) шкоди обладнанню та речам Виконавця, Замовник (Член клубу) несе повну матеріальну відповідальність.

  5.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце при отриманні Замовником Послуг, у т.ч. пов'язані зі станом здоров'я, якщо такі стались не з вини Виконавця.

  5.4. Виконавець не несе від повідальності у разі, якщо Замовник (Член клубу) надав недостовірні відомості та/або приховав дійсні відомості про стан свого здоров'я та про наявність медичних


безготівковій формі шляхом перерахування за наступними готівковій або
UA913281680000000026003274481 в АТ «МТБ БАНК», МФО 328168,обмеженою відповідальністю «Фітнес клуб «Білий парус», код ЄДРПОУ 36042658.


9. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН ВИКОНАВЕЦЬ
ЧЛЕН КЛУБУ
ТОВ «ФК «Білий Парус»